КАПС - ЛОВЕЧ“ ООД обявява повторно публична покана за избор на изпълнител до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 07.02.2018 г. до 16.02.2018 г. с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Флексопечатна машина - 1 брой“

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-245-C01 от 21.08.2017 г. по проект „Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения капацитет на "КАПС - ЛОВЕЧ" ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия "оптимално съотношение качество/цена". След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.

Пълният пакет документи може да изтеглите от сайта на компанията http://capsbg.com/ или в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg .
„КАПС - ЛОВЕЧ“ ООД, Бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0245-C01, взе Решение № 1/06.02.2018 г. за прекратяване на проведената процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Флексопечатна машина - 1 брой“ на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет. Решението може да бъде видяно тук.
                                                                           
„КАПС - ЛОВЕЧ“ ООД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 12.12.2017 г. до 19.12.2017 г. с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Флексопечатна машина - 1 брой“

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-245-C01 от 21.08.2017 г. по проект „ Енергийно ефективни решения за разширяване на производствения капацитет на "КАПС - ЛОВЕЧ" ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия "оптимално съотношение качество/цена". След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъде подписан договор с избрания изпълнител.
Пълният пакет документи може да изтеглите от
тук или в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg .